Två tidningsbärare för Pressbyrån i Eslöv.

                                                                                                       Föjers bildarkiv

 

Kursplanediskussionen våren 2010

 

Skånekretsen kommenterade kursplanen i historia vid första remissomgången, men vi gav oss inte in i stoffdiskussionen som följde. Diskussionen kunde följas i bland annat Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och Expressen.

 

Skånekretsens kommentar till skolverket angående kursplanerna för grundskolan:

 

Vi ställer oss positiva till det utkast till kursplan i historia. Strukturen som förslaget presenterar är i grunden genomtänkt och välformulerat. Att tydligt formulera syftet med undervisningen i historia till att utveckla elevens historiemedvetande är bra. Sättet som detta formuleras med tre viktiga ingredienser i form av kunskap om det förflutna, kunskap om hur historisk kunskap skapas samt hur denna kunskap används är genomtänkt och står väl i relation till de förmågor som satts upp som mål för undervisningen.

De teman som formulerats som centrala innehåll för årskurserna motsvarar generellt de mål och syften som uttrycks i utkastet. Vi ser utkastet till kursplan som just ett utkast och förväntar oss att arbetsgruppen jobbar vidare med de teman som formulerats. I nuläget ser vi ingen anledning att i detalj kommentera dessa.

Det finns en tydlig progressionslinje formulerad i de centrala innehållen för olika årskurser.

Sammantaget är utkastets syfte, innehåll, mål och struktur för undervisningen i historia i grundskolan mycket bra. Vi ger vårt fulla stöd till ämnesarbetsgruppen fortsätta arbete i den riktning som utkastet formulerar.

Lars Andersson, ordf. och Anders Högberg, kassör
Historielärarnas förening, Skånekretsen

 

Kursplaneförfattaren Per Eliassons tankar:

 

"En historieundervisning med förmåga och innehåll s. 25-30 i tidskriten Noter.

Av Per Eliasson, universitetslektor, Malmö högskola, "

 

http://www.emu.dk/gym/fag/hi/noter/not183art.pdf

 

Vetenskapsradion:” Senare historia i fokus i grundskolan” Torsdag 28 januari 2010

http://sverigesradio.se/sida/Artikel.aspx?ProgramId=406&artikel=3402507

 

Svenska Dagbladet:

”Regeringen stoppar Skolverkets förslag om slopad historia – replik från utbildningsminister Jan Björklund”

Publicerad: 17 februari

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/regeringen-stoppar-skolverkets-forslag-om-slopad-historia-replik-fran-utbildningsminister-jan-bjorklund_4277247.svd

 

 

”Skolverkets förslag är trångsynt:”

 

Publicerad: 19 februari 2010 Svenska Dagbladet

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skolverkets-forslag-ar-trangsynt_4290733.svd

 

Allt hinns inte med på historielektionerna

REPLIK Historia i skolan Publicerad: 1 mars 2010 Svenska Dagbladet

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allt-hinns-inte-med-pa-historielektionerna_4348921.svd

”Historieslag om antiken” Publicerad: 1 april

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/historieslag-om-antiken_4510813.svd

 

Sydsvenska Dagbladet:

 

 

”En god historia om historia” Publicerad 30 januari

http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/henrikbredberg/article625463/En-god-historia-om-historia.html

 

”Inte så skolmoget” Publicerad 18 februari

http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/henrikbredberg/article630850/Inte-sa-skolmoget.html

 

”Ämnesreform en nödvändighet” "Historien ger god överblick" Publicerad 1 mars

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article634332/Historien-ger-god-overblick.html

 

 

Dagens nyheter

“Historia: Very, very old” Publicerat 2010-02-16

 

http://www.dn.se/ledare/signerat/historia-very-very-old-1.1046068

 

 

Expressen:

Karin Olsson: Ett historiskt uselt förslag Publicerat 29 januari 2010

http://www.expressen.se/ledare/1.1861930/karin-olsson-ett-historiskt-uselt-forslag

 

 

 

Dick Harrison: ”Historia i skolan blir rena snurren” Fredag 26 mars 2010

http://www.expressen.se/debatt/1.1882443/dick-harrison-historia-i-skolan-blir-rena-snurren

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

”Förståelsen försvinner visst – genmäle” Publicerad 2010-03-23http://www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/284

”Efterkrigstiden är inte mindre relevant!” Publicerad 2010-03-31

http://www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/295

 

Nya Wermlands-Tidningen

”Redan de gamla grekerna”  Publicerad: 2010-02-17

 

http://nwt.se/asikter/ledare/article661463.ece

 

Östgöta correspondenten

Hela världshistorien måste läras ut”Publicerad 24 feb

 

http://www.corren.se//asikter/ledare/?articleId=5117674

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Skolverkets förslag

till kursplaner!

 

Skolverkets förslag till kursplaner i historia för grundskolan och gymnasiet är klart.

 

 

Kursplan för grundskolan :

 

Kursplan för gymnasiet:

 

 

 

 

Skånekretsen åsikter om kursplanen för gymnasiet:

 

En enig styrelse i Skånekretsen ställer sig bakom följande uttalande som var en internremiss från Historielärarnas förening:

 


Historielärarnas förening ställer sig positiv till förslaget till ny ämnesplan för historia. Vi menar att en framtida undervisning med utgångspunkt i detta förslag kommer att tydliggöra och stärka historieämnets roll i förhållande till skolans tredelade uppdrag. Förslaget är väl genomarbetat med tydliga linjer som kopplar samman ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Att formulera syftet med undervisning i ämnet historia till att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande genom tre delar: kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används är mycket bra. Det är också ett syfte som tydligt kopplar till och bygger vidare på förslaget till grundskolans kursplan i ämnet. Denna koppling och samsyn i de nya förslagen till kursplaner mellan grundskola och gymnasium, är även tydlig när det gäller övriga historiedidaktiska begrepp och det centrala innehållets struktur. Detta anser vi vara en klar förbättring, jämfört med hur det ser ut idag.


Förslaget att skapa sammanhang och progression genom de olika föreslagna kurserna genom undervisning, om historiska skeenden, om hur kunskapen om hur historia skapas och om hur historien använts och används, är bra. Det är väl formulerat, lätt att implementera i undervisningen och vi ser det som helt nödvändigt för en framtida modern historieundervisning. Ett inte alltför detaljerat formulerat stoffinnehåll, men med en tydlig betoning på förändringsprocesser över lång tid, ger den enskilde läraren möjligheter att själv utveckla undervisningens stoffinnehåll. Detta förutsätter dock att grundskolans centrala innehåll är uppfyllt. Att detta tillsammans med elevernas förtrogenhet kring kunskapskravens formuleringar säkerställs, är av avgörande betydelse för att det gemensamma kursplanebygget för grundskola och gymnasium ska fungera! Att, precis som i grundskolans kursplan, tona ner kulturarvsbegreppet i förhållande till hur det formuleras i nuvarande kursplaner är helt rätt och en logisk konsekvens av den massiva kritik som väckts mot begreppet inom kulturarvsforskningen.

Förslaget för både grundskolan och gymnasiet lyfter fram historiemedvetande som något grundläggande och utvecklingsbart. Detta är ett tydliggörande av begreppet historiemedvetande mot de tidigare kursplanerna, för gymnasiet, där begreppet hade gömts i uppnåendemålen. Kursplanen pekar på att historiemedvetande inte är något man kan lära sig. Det är hela tiden närvarande. Däremot kan man kvalificera det. En undran vi har är hur bekanta begreppen historiebruk och historiemedvetande är för historielärare generellt. Skulle ämnesplanen kanske bli tydligare om en kort precisering av dessa begrepp fanns med?

Kunskapskraven bör ses över. Formuleringarna som handlar om hur elevernas prestationer ska bedömas är vaga. Eleverna ska visa att de har en viss nivå av kunskap, men nivåerna är oklart formulerade i ord som exempelvis "redogöra översiktligt", "redogöra utförligt", "redogöra utförligt och nyanserat". Relationen mellan dessa ord är självklar. Men det framgår inte av kunskapskraven vad eleverna ska visa för att något ska vara exempelvis översiktligt. Orden refererar mer till kvantitativa än kvalitativa aspekter. Exempelvis "utförligt", är det i bemärkelsen "att skriva längre"? Kommer "nyanserat" att vara mer kopplat till elevens språkbruk än kunskaper? Formuleringarna borgar för otydlighet och osäkerhet. Man bör även se över ordval, så att de inte varieras utan är konsekventa i centralt innehåll och kunskapskrav. 

Kunskapskraven styr undervisningen och måste vara tydligt formulerade i förhållande till ämnesplanens syfte och generella innehåll. Vi ser gärna att kunskapskraven formuleras om och tydliggörs.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Historielärarnas förening, Skånekretsen