Årsmöte den 20 Mars

 

Malmös historia - några didaktiska funderingar

    

 

Föreläsning av malmöbon och professorn Lars Berggren. Den 20 mars, i anslutning till föreningens årsmöte, får vi nöjet att lyssna till professorn på ovanstående tema. Platsen är arbetarrörelsens arkiv och vi kommer även att få en genomgång av arkivet. Samtliga intresserade är välkomna!

 

Tider:

 

17:30 Årsmöte

18:00 genomgång av arkivet

18:45 Lars Berggren

 

 

Plats:

Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne

Porslinsgatan 3, 211 32 Malmö

 

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare

6. Godkännande av kallelse

7. Verksamhetsberättelsen presenteras.

8. Presentation av kassarapporten och budget.

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

11. Val av kommande styrelse

-Val av ordförande för ett år 

-Val av ledamöter för två år

12. Val av revisorer för ett år.

13. Val av valberedning för två år.

14. Förslag till aktiviteter för det kommande året.

15. Övriga frågor.

16. Ordförande avslutar årsmötet

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2013

 

Årsmötet genomfördes efter en temadag om den arabiska våren. Över 80 lärare lockades till temadagen. Arrangörer var förutom Skånekretsen Den Globala Skolan. Följande personer föreläste: Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet. Rickard Lagervall, islamolog och Michael Krona, doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Följande personer blev invalda i styrelsen; 

Bo Persson – Ekbackeskolan i Osby, Susanna Sjöstrand - Tygelsjöskolan i Malmö, Fredrik Alvén – Gunnesboskolan i Lund. Styrelsen väljs för en tvåårsperiod så att hälften (tre) av ledamöterna utses det ena året och hälften påföljande år. Den andra delen av styrelsen är; Francesca Eklund - Tygelsjöskolan i Malmö, Per Eliasson - Malmö högskola, Anders Högberg – Linnéuniversitetet. Lars Andersson Hult – Bergagymnasiet i Eslöv (ordförande, väljs för ett år).

 

Ett sjuttiotal lärare kom till den så kallade ”Eslövsdagen”. Årets rubrik var ”Rätt mätt i Eslöv” och dagen satte de nationella proven i centrum. Följande föreläsare medverkade; Fredrik Alvén, provkonstruktör. Cecilia Axelsson, universitetslektor. Per Eliasson, professor, Per Gunnemyr, gymnasielärare i Gävle, Anders Jönsson, docent, David Rosenlund, provkonstruktör.

 

Skånekretsen och Den Globala Skolan fortsatte sitt samarbete under hösten. Denna gång anordnades föreläsningarna på  Kristianstad högskola.  Temat var Kina och ett femtiotal kinaintresserade kom till dagen.  Följande personer föreläste: Lisa Eklund, fil.dr. i sociologi, Börje Ljunggren, fil.dr., svensk ambassadör i Kina 2002-2006, Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog vid Utbildningsradion. Ingemar Ottosson, docent i historia.

 

 

 

 

 

 

 

           .

 

  

 

 

 

 

 

    

Historielärarnas förening, Skånekretsen